काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डको सूचना

अनुगमनको प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन (संक्षिप्त) आ.ब. २०७४/२०७५

काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड – कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६४, प्रथम संशोधन २०७३

काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड प्राविधिक सेवा, इञ्जिनियर समूह, ७ तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड – सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना (प्रथम पटक सुचना प्रकाशित मिति: २०७४/०६/२७)

दरखास्त फाराम (खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि) डाउनलोड गर्नुहोस्

CIAMP Notice – Invitation for Expression of Interest (EOI)

7 Days Extended Invitation for Proposals to Engage on Design Build Operation & Transfer (DBOT) Models Regarding Water & Waste Water Facilities in Nepal

सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

ट्याङ्करबाट वितरण (आपूर्ति) हुने खानेपानी तथा पानी ढुवानी सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना (पुन प्रकाशित)

ट्याङ्करबाट वितरण (आपूर्ति) हुने खानेपानी तथा पानी ढुवानी सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना

EOI for Ground Water in Kathmandu Valley

पानी वितरण तालिका