कार्यकारी निर्देशक पदका लागि दरखास्त आव्हान सम्वन्धी प्रष्टयाई

Notice for Opening of Financial Bid

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Sub Engineer

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Computer Assistant

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Law Assistant

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Survey

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Administration Assistant

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Cemist

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Civil Engineer

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Geotech

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Electrical Engineer

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Environment Engineer

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Hydro

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Law Officer

सिफारीस सम्बन्धी सूचना – Administrative/Account Officer

लोक सेवा आयोग, सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा, लिखित परीक्षा नतिजा

अन्तर्वार्ता मिति

बोर्डबाट स्टिकर प्राप्त ट्याँकरहरुको विवरण
निलो
हरियो
पहेंलो

लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

ट्यांकरबाट वितरण (आपूर्ति) हुने खानेपानी तथा पानी ढुवानी सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना

Notice for Short listed Request for Proposals

काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डको सूचना

अनुगमनको प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन (संक्षिप्त) आ.ब. २०७४/२०७५

काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड – कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६४, प्रथम संशोधन २०७३

काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड – सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना (प्रथम पटक सुचना प्रकाशित मिति: २०७४/०६/२७)

दरखास्त फाराम (खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि) डाउनलोड गर्नुहोस्

CIAMP Notice – Invitation for Expression of Interest (EOI)

7 Days Extended Invitation for Proposals to Engage on Design Build Operation & Transfer (DBOT) Models Regarding Water & Waste Water Facilities in Nepal

सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

ट्याङ्करबाट वितरण (आपूर्ति) हुने खानेपानी तथा पानी ढुवानी सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना (पुन प्रकाशित)

ट्याङ्करबाट वितरण (आपूर्ति) हुने खानेपानी तथा पानी ढुवानी सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना

EOI for Ground Water in Kathmandu Valley

पानी वितरण तालिका