कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना (प्रथम पटक सुचना प्रकाशित मिति: २०७४/०६/२७)

दरखास्त फाराम (खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि) डाउनलोड गर्नुहोस्

Syllabus

प्राविधिक सेवा, इञ्जिनियर समूह, ७ तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्राविधिक सेवा, इञ्जिनियरिङ समूह, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ उपसमूह ७ तह, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्राविधिक सेवा, इञ्जिनियरिङ समूह, सिभिल इञ्जिनियर उपसमूह, ७ तह, जियोटेक इञ्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्रशासन सेवा, आर्थिक प्रशासन समूह, ५ तह, लेखा सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्रशासन सेवा, आर्थिक प्रशासन समूह, ७ तह, लेखा अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, ५ तह, प्रशासन सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, ७ तह, प्रशासकिय अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्राविधिक सेवा, इञ्जिनियरिङ समूह, गुणस्तर उपसमूह, ७ तह, केमिष्ट पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्राविधिक सेवा, इञ्जिनियरिङ समूह, सिभिल इञ्जिनियर उपसमूह, ७ तह, सिभिल इञ्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, ५ तह, कम्प्युटर सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्राविधिक सेवा, इञ्जिनियरिङ समूह, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ उपसमूह ७ तह, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्राविधिक सेवा, इञ्जिनियरिङ समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूह, ७ तह, हाइड्रोजियोलोजिष्ट पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्रशासन सेवा, कानून समूह, ५ तह, कानून सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्रशासन सेवा, कानून समूह, ७ तह, कानून अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्राविधिक सेवा, इञ्जिनियरिङ समूह, सिभिल इन्जिनियरिङ उपसमूह ५ तह, सव इञ्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्राविधिक सेवा, इञ्जिनियरिङ समूह, सर्भे उपसमूह ५ तह, सर्वेक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम